White Jade River      
juli 2018      


Ze overhandigden de districts-magistraat een document waarin werd geist dat vr 1 augustus aan hun wensen tegemoet diende te worden gekomen. Een van de grieven is dat dalits geen water mogen tappen uit een bron (kraan) die voor kasten, en met name brahmins zou zijn gereserveerd.
Een dergelijk fenomeen ontmoette ondergetekende in 1982 in Bombay waar lage kasten en dalit het terrein niet mochten betreden dat het eigendom was van een brahmin en waarop hij de enige kraan uit de omgeving had laten installeren. Als in alle andere gevallen gaat het om een verwrongen idee over reinheid zoals dat al in de vroege teksten, voorschriften, van het brahmanisme vermeld staat. Een paar jaar na 1982 zagen we hoe een hooggeplaatste mevrouw zich in afschuw afwendde toen een dalit geen andere mogelijkheid tot communicatie over parkeerplaatsen zag dan spreken via het neergelaten raampje van mevrouw's auto. Zijn adem zou haar maar raken en haar bezoedelen. We vinden een passage in de vroege canon die zo'n zelfde geval beschrijft, uiteraard niet met een auto als "prop", maar toch over een ontmoeting op straat.
Het zijn heel diep ingesleten patronen. Zoals we niet van de ene op de andere dag het europese koloniale denken kunnen bijstellen (het blijven zeerovers), zo is die absurditeit over zuiverheid/reinheid in India een nog ouder ingesleten gewoonte, en van gewoonten ben je je over het algemeen pas bewust zodra ze ergens tegenaan botsen dat er het tegengestelde van is.


Op 22 juni werd er aan toegevoegd dat "2 lakh" (200.000) Goedjarti (schrijf: Gujarati) toevlucht tot de Boeddha, de Leer en de Gemeenschap zouden gaan nemen. Aan het woord was Dr. Milnd Djewane (Milind Jiwane)(1), de voorzitter van de "Ashwaghosh(2) Buddhist Foundation (India)" in Nagpur, de meest boeddhistische stad van India, in de deelstaat Mah-rshtra.
Gujarat is de deelstaat waarin India's Premier geboren werd die we sinds hij aan het roer is komen te staan voornamelijk zien als een van de "revivalisten" van het hindusme. Op zijn aandringen wordt sinds enkele jaren een jaarlijkse "yoga-dag" georganiseerd, in en buiten India. Het bericht dat zoveel van zijn streekgenoten, niet officieel hindu, want daarvoor staan ze te laag op de maatschappelijke ladder, maar wel in naam en aantal meegenomen in het hindusme, zou kunnen betekenen dat deze 200.000 hun Premier niet zo zien zitten. Dat is dan een onjuiste inschatting. In een van zijn toespraken heeft de heer Modi zich een of twee jaar geleden eens een "in (mijn geboorteplaats, als theeverkoper op het treinstation) heb ik bitterheid leren slikken." Hij weet wat standsverschil in Gujarat betekent, heeft geen onaardige banden met de boeddhisten te lande, zal ze best wel als "een soort van" hindus beschouwen, maar zal niet kapot zijn van nog eens 200.000 boeddhisten er bij, vooral wanneer hij ziet dat de monniken die er zijn hun nieuw verworven achterban aansporen te leren en te ondernemen.


(1) (Milind, of voluit Milinda, is de naam van de grieks-bactrische koning (165/155 130 vC) die, zegt het verhaal, ooit een ontmoeting had met de monnik Nga-sna. Het eerste deel van het volume "Milnda-pnha", de wijsheid van Menander [schooljongens vertalen pnha met "vragen"; ze weten niet beter] is waarschijnlijk een verslaglegging van het gesprek dat ooit echt plaatsvond. Latere generaties vonden het zo'n prachtverhaal, vooral omdat "een Griek" de moeite nam, dat er ellenlange beschouwingen aan zijn vastgeplakt. Dat zijn dan verzonnen vraaggesprekken die n moeten aantonen dat de schrijver heel geleerd was, n bedoeld zijn om de lezer nog beter voor te lichten.)
(1) (Zie voor "Ashwaghosh" in de naam "Ashwaghosh Buddhist Foundation" deze pagina.)
vervolg pagina 2

Terug naar pagina 2

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.